background image

All In címmel nyílt meg Fábián Veronika elsô egyé-

ni tárlata Szentendre patinás, egyik legrangosabb mû-
vészeti galériájában ez év augusztus 25-én. A ki állítás
egyben a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál,
a város hagyományos nyár végi forgatagának prog -
ramsorába tagozódott. A tavalyi Ékszerek Éjszakája
keretében kiírt Közelebb/Closer címû ékszerpályázat
gyôztese – Fábián Veronika – nyereményének része -
ként egyéni kiállítási lehetôséget kapott az Erdész
Galériában. E megtisztelô ajánlat beváltására került
sor, ami kivételes alkalom egy pályakezdô mûvész
számára. A kiállítást Grecsó Krisztián író, költô nyi -
totta meg mûvészi szövegével.

Fábián Veronika mûvészszülôk gyermeke, kit „ko -

molyabb” pályára szántak: közgazdász lett, majd mint
banki kockázatkezelô éveken át a bankszakma közka -
tonájaként dolgozott. „Jó néhány éve a régi Fábián Ve -

ronika bebábozódott, és miközben életet adott másnak,
saját magát is újraszülte
” – fogalmazott a megnyitón
Grecsó Krisztián. Az „újraszülés” radikális pályavál -
tást jelentett. Elsôként ötvösséget tanult a Kiskép zôn,
majd a világhírû londoni Central Saint Martins (Uni -
versity of the Arts of London) mûvészeti és design -
egyetemre iratkozott be, ahol ékszertervezést tanul,
most harmadéves. Mentorának, Vági Flórának a kar -
rierje is ékesen bizonyítja, hogy mennyire fontos a
megfelelô képzôhelyek megválasztása a nemzetközi
karrier építésének szempontjából, melynek útján Fá -
bián ígéretesen indul. Idén a világhírû Cartier ék szer-
cég ösztöndíjasa lett. Dacára annak, hogy mûvészi pá-
lyájának még igencsak az elején tart, már München,
Lille, London, Madrid és most Szentendre fogadta
be kiállított mûveit.

Rendkívül találó a több jelentéssel bíró All In cím.

2 0 17 / 6

3 5 . o l d a l

K I Á L L Í T Á S

Új csillag születôben

Fábián Veronika ékszertervezô kiállítása az Erdész Galériában

Fábián Veronika All In

címû kiállítása (részlet)

/ Veronika Fábián’s

exhibition All In

(exhibition view)

Erdész Galéria &

Design, Szentendre,

2017 / Erdész Gallery

& Design,

Szentendre, 2017

Fotó: Glázer Attila


background image

Élete elsô önálló tárlatán ezért van itt minden, ezért
hoz ta el már elsôre a mindenséget, mert így lát
” – álla -
pította meg a mûvészrôl Grecsó. A teljességet célzó
bemutatás mellett a vakmerôen minden tétet egy
lap ra feltevô pókeres gesztust is jelöli e szókapcsolat,
amely Fábián esetében különösen találó. A kiállított
mûvek jelentôs hányada egyetemi projektmunka. Ez
felettébb izgalmas és unikális vállalkozás, mert ilye ne-
ket nemigen láthat a hazai közönség. A londoni kép -
zésben egy-másfél havonta követik egymást a külön -
féle anyagokat, technikákat, metódusokat indukáló
projektfeladatok, melyek az alkotói gondolkodás el -
sajátított képességei mellé új inspirációkat is adnak
az irántuk szenzibilis mûvészpalántáknak. Ez a leg -
több mûvészképzés esetén hasonló, de akadnak kü -
lönbségek. Érdekes az efféle mûhelymunkába bete -
kinteni, hiszen ritkán van lehetôség egy tárgy mellett
annak gondolati és vizuális fejlôdését, születésének
fázisait is szemlélni. A mûvek értelmezését a legtöbb
vitrin felett elhelyezett mûvészi fotók segítették, nagy -
mértékben növelve a tárlat vizuális élményét.

A háromosztatú vitrinsorok közül a középsô a kis -

képzôs évek (2013–2015) alatt készült munkákat mu -
tatta be változatos, invenciózus darabokkal. Hússzí nû
belsejét feltáró kaulgyûrû; pop-artos, rózsaszín match-
box-kitûzô: szélvédôbe csapódott, abból kiálló nôi
lábakkal; QR-kódot térbe formázó gyûrû; „felcsapó
rézlángos”, Blow Up the Diamond Ring! (Robbantsd
fel a gyémántot!) címû kubista-futurista gyûrû; egy
archetípusos lánc-nyakék; és egy különleges tárgy -
sorozat együttese. Utóbbi a gyûrû és az ékszerdoboz
történetét meséli el, a dobozét, amelynek minden vá -
gya, hogy maga is ékszer lehessen. A sorozat a gyûrû
és doboz viszonyának tárgyiasult átalakulását zseniá li-
san mutatja be öt lépésben, az alaphelyzettôl a kü lön-
féle formájú, fekete bársonydoboz-gyûrûkig eljutva.

Az egyetemi munkákat felvonultató sor bal elsô

vitrinjében a Bankers (Bankárok) karék – „az emberi
sziluettek, gyerekjátékokat idézô karkötô-kerítése
”, fogal -
mazott Grecsó – Fábián korábbi, a bankszektorból
is  mert közegére reflektál. A karkötô figuráit háló sze -
rûen beborító piktogramok különféle karaktereket
szimbolizálnak. A prezentálás részeként a fekete-fe hér
grafikai mintázatok szolgáltatták a kifektetett karkö -

K I Á L L Í T Á S

2 0 17 / 6

3 6 . o l d a lFábián Veronika: 
QR-ring – gyûrû /
Veronika Fábián: 
QR-ring. Ring
[2016] ezüst, 
vörösréz, forrasztott,
montírozott / silver,
copper, soldered,
mounted
[4,2x2,2x2,2 cm]Fábián Veronika: 
QR-ring – gyûrû
(felülnézet) / 
Veronika Fábián: 
QR-ring. Ring 
(top view)

Fotó: Glázer Attila

Fotó: Glázer Attila


background image

tô vizuális közegét. Az idevágó képen ezt a karkötôt
viselô nôi kéz távolságtartó intéssel hárítja a háttér
elmosódó öltönyös bankárainak közeledését. A tárgy,
a fotó és a háttérsztori együttesen a narratívát köz ve -
títi.

 Színek, anyagok és felületek játékát példázták a kö -

vetkezô vitrin Paint Peeiling (Festéklepattogzás) címû

kitûzôi és a róluk készült fotó. Tradicionális japán
kézmûvestechnikával készült fémötvözet lapok (sa ku -
do, sibuicsi) és ezüstlemezek rejtetten egymáshoz sze-
gecselt rétegei adják a brossok alapját, melyen színes,
lepattogzó festékrétegek fokozzák a látványt.

A papír mint matéria vonatkozásában a könyv is

szerephez jutott a következô tárlóban. A Shakespeare

2 0 17 / 6

3 7 . o l d a l

K I Á L L Í T Á S

Fábián Veronika All In

címû kiállítása (részlet)

/ Veronika Fábián’s

exhibition All In

(exhibition view)

Erdész Galéria &

Design, Szentendre,

2017 / Erdész Gallery

& Design,

Szentendre, 2017

Fábián Veronika:

Transgressive Chains 

– Lázadó láncok III. /

Veronika Fábián:

Transgressive Chains 

– Lázadó láncok, III

[2017] sárgaréz,

forrasztott, hengerelt /
copper, soldered, flatted

[53x4,5x1 cm]

Fotó: Fábián Veronika

Fotó: Glázer Attila


background image

Collars kollekció darabjain Shakespeare-kötetek lé nye-
gültek át preparált, formára vágott, ragasztott gallér-
nyakékekké, melyek viselési lehetôségeit a drámaíró
közismert portréábrázolásainak adaptált változatain
mutatja be a mûvész.

Egy másik vitrin kitûzôinek anyaga a bôr, illuszt rál -

va, hogy mennyire változatos a kortárs ékszerterve zés
anyaghasználata. A fémkeretre feszített kis méretû
„bôrképek” színezett, formázott, nyomott, préselt és
más módszerekkel alakított változatainak könnyed
formai és színjátéka a szerzô széles körû technikai tu -
dásáról, kutatásairól, kísérletezéseirôl és ezek ered -
ményeirôl árulkodik. Ezek a brossok inspirálták a tár-
lat azon ékszereit, melyeken a préselt bôr szemekbôl
alakított nyakékekig ível a tervezôi virtuozitás. Ilyen
Leather Chain (Bôrlánc) nyakékekre csodálkozhat -
tunk rá a terem zöld falán. E darabok bôrfüggelékein
– bravúros tervezôi gegként – „képként” folytatódik
a lánc dombormûves motívuma. Az alapötlet még 
a kisképzôs korszak említett láncának készítésekor
született meg.

Egy tárló a CAD technikának (Computer-aided

Design) is helyet adott, jelezve, hogy korunkban a
„nyomtatott” ékszerek is hétköznapi realitássá váltak,

így ez az eljárás ma már az egyetemi tananyag szer ves
részét képezi. A megvalósított mû, a Digital Capita lism
nem funkcionális ékszer, inkább egy lepelben levitáló
nyakék mûvészi formatanulmánya a háromdimenziós
nyomtatási technológia jegyében.

A terem végébe kiemelkedô mûvek kerültek. Az

egyik a tavalyi Ékszerek Éjszakájának díjnyertes pá -
lya mûve: a Jewellery Is My Best Friend (Az ékszer a leg-
jobb barátom) ékszerobjekt

1

, melynek címe Mari lyn

Monroe elhíresült szlogenjére reflektál. Az ékszer vi -
selôjét – miként azt a közismert fotó is mutatja – két
oldalról csókolja a színésznô profiljának egy-egy szi -
luettje. A hitelesség kedvéért Monroe rúzsos ajkait a
rézbôl készült arcprofilba foglalt, száj-motívumot
rajzoló, vörös cirkóniasorok idézik. Egy mûvészi geg
tökéletes kivitelû megfogalmazása az ékszer, amely
debütálása óta osztatlan sikert arat. Mellette láthat -
tuk a Trapped (Csapdában) elnevezésû „táblaképet”,
azazhogy ékszer-kalodát. A balsafa deszkákból konst -
ruált kaloda kerek nyílásait nyakékbôl és két karék -
bôl álló garnitúra övezi ízig-vérig hagyományos és
kortalan – gyémánt és zafír drágakövekkel díszített –
mestermûvek színes papírképeinek formájában. A mû
értelmezô fotóján szereplô márkanév tetszés szerint

K I Á L L Í T Á S

2 0 17 / 6

3 8 . o l d a lFábián Veronika: 
Blow Up the Diamond
Ring! – gyûrû /
Veronika Fábián: 
Blow Up the Diamond
Ring! Ring
[2014] ezüst, vörösréz,
hajtogatott,
montírozott / 
silver, copper, folded,
mounted 
[6,5x5,5x2 cm]

Fábián Veronika: 

Blow Up the Diamond

Ring! – gyûrû /

Veronika Fábián: 

Blow Up the Diamond

Ring! Ring

Fotó: Glázer Attila

Fotó: Glázer Attila


background image

behelyettesíthetô, üzenete egyértelmû: míg a tehetôs
vásárlói réteg túlnyomó része a hagyományos éksze -
rek bûvöletében él, szûk terep jut a mûvészi ékszerek
piacának. E mûvek közös sajátossága rendkívüli foto -
genitásuk. Korunk képcentrikus világában a kiállítá sok
nyilvánosságán túl az internet válik a mû elsôdle ges
terjesztô médiumává, így kulcsfontosságú a fi gye lem -
felkeltô kép, amely nem csupán sokszorosan széle -
sebb nyilvánosságot érhet el, de kitûnik az általános
képáradatból.

Az említett zöld fal legprovokatívabb darabja a 600

köbcentiméter címû, melltartó-nyakék. Az egyetemi
feladat szerint egy – a kiállításon szemléltetés céljá -
ból mellékelt – rézlemez-négyzetbôl kellett ékszert
alkotni. A mûvész oly sikeresen teljesítette a kihívást
– hengerelt, darabolt, szegecselt –, hogy létrehozott
egy címlapra kívánkozó opust.

A nemzetközi szcénában jártas szemlélô számára

igazi érdekesség a Success (Siker) címû nyakék. A vi lág-
hírû müncheni Schmuck fesztivál kiállítói által áhí tott
kimagasló szakmai elismerés a Herbert Hof mann-díj,
melyet minden évben három kategóriában ítél oda a
kuratórium egy-egy jeles mûvésznek. Ennek vonat -
kozásában több ponton is beszédes reflexió a Success
nyakék, hiszen ékszerelemei az utóbbi évek díjnyer tes
tárgyait idézik, és a formai-képi hivatkozás mellett
azok jellemzô technikáit is megjelenítik.

Egy erre nyitott alkotó számára a lánc – mint ék -

szer típus – a formai és technológiai lehetôségek ki -
me ríthetetlen tárháza. A zöld fal Transgressive Chains
– Lázadó láncok 
címmel jelzett izgalmas lánctanulmá -
nyai komoly technikai felkészültségrôl árulkodnak,
melynek hátterében szintén kísérletek és invenciók
sora áll. A mûvek értékei avatott szemlélônek evi den-
ciák.

A konzervatívabb ízlésû hazai közönség számára 

a nehezebben befogadható munkák mellett All In 
Light címmel Fábián külön kínálattal készült. Az ebbe
a csoportba sorolható nyakékek függelékeit dombo -
rított, csavart és csomózott, fém lyukszalagok adják.
Mellettük hengerelt lánckarkötôk és „szerelmi gyû -
rûk” mutatták, hogy a megfizethetô, könnyen befo -
gadható ékszereknek is lehet egyedi, különleges meg-
jelenése.

2 0 17 / 6

3 9 . o l d a l

K I Á L L Í T Á SFábián Veronika:

Bankers karék /

Veronika Fábián:

Bankers. Bracelet

[2015] sárgaréz,

festett, patinázott /

copper, painted,

patinated 

[8x17x4 cm]Fábián Veronika:

Bankers karék 

(részlet) / 

Veronika Fábián:

Bankers. Bracelet

(detail)

Fotó: Glázer Attila

Fotó: Glázer Attila


background image

Fábián Veronika személyében kiváló tehetséget ka -

pott a mûvészi ékszerek területe, akire oda kell fi -
gyel  ni! Így summázható a szentendrei All In kiállí tás
leg fôbb tanulsága.

S

IMONYI

I

STVÁN

mûvészettörténész

(Fábián Veronika All In címû kiállítása. Erdész Galéria
& Design, Szentendre, 2017. augusztus 25. – szeptember
15.)

Jegyzet
1. Korábban közölve fotóval: Magyar Iparmûvészet, 2017/1, 30–34.

K I Á L L Í T Á S

2 0 17 / 6

4 0 . o l d a l

Fábián Veronika:
Success nyakék 
(elöl- és hátulnézet) /
Veronika Fábián:
Success. Bracelet 
(front and rear views)
[2017] acél, papír, 
fa, bôr, mûanyag,
rágógumi, vegyes
technika / steel, paper,
wood, leather, plastic,
chewing gum,
miscellaneous
techniques
[45x20x0,8 cm]

Fábián Veronika: Trapped ékszer-kaloda / 

Veronika Fábián: Trapped. Jewel stock

[2016] balsafa, papír, vegyes technika / balsa wood, paper,

miscellaneous techniques [41x92x2,5 cm] 

Fotó: Fábián Veronika

Fotó: Fábián Veronika